Kundeservice

 

Kontakt oss

Vi har gjort det lett å få tak i oss når det passer deg. Du kan ringe, sende epost, chatte via nettbutikken eller Facebooksidene, bruke Skype – eller du kan komme innom showrombutikken vår i Ski, rett sør for Oslo.

 

SQOOP.no
Kollenveien 14B – 1400 Ski
Tel: (+47) 913 50 244
E: shop@sqoop.no
FB: sqoopnorway

Vi ønsker at du skal bli fornøyd når du handler hos oss, og håper du tar kontakt hvis du lurer på noe eller er misfornøyd med noe. På denne siden har vi samlet det som er av vilkår når du handler hos Sqoop.no.

Sqoop.no åpner høsten 2015, og rutiner og tilbud om levering og betalingsformer er under utvikling. Oppdatert informasjon finnes alltid på denne siden. Vi følger Forbrukerombudets standard betingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett som er gjengitt under fanen «Salgsbetingelser».

 

Innledning
Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby deg bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

Sqoop forbeholder seg retten til å endre vilkårene som følge av forhold som lovendringer eller endringer i andre samfunnsmessige forutsetninger.

Avtalen
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selger gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.)

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene

Selger
Firmanavn: Sqoop.no – Fox Idélab, Stubsveen
Kontaktadresse: Kollenveien 14B, 1400 Ski, Norway
E-post: shop@sqoop.no
Telefonnummer: 91 35 02 44
Organisasjonsnummer: NO 915 296 760 MVA
Kjøper
er den person som foretar bestillingen.


Priser
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer eventuelle avgifter. Selger tar et forbehold om prisfeil i nettbutikken. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (toll og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. Vi gjør oppmerksom på at varer som er priset til kroner 0,- er en  feil som dessverre kan oppstå i systemet og som ikke er reel pris.  Du vil rutinemessig automatisk få ordrebekreftelse pr epost selv om beløpet er feil, men våre manuelle rutiner vil fange opp slike feil i ettertid og ordren vil vil kansellert.

Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Selger tar også et forbehold om utsolgte varer, men forplikter seg til å informere kunden, enten via epost eller per telefon om dette så raskt som mulig når det oppdages.


Ordrebekreftelse
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Alle våre transaksjoner foregår i norske kroner. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen.
Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16. 2 Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. 3 Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.
Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Vi gjør oppmerksom på at pakken ligger hos Posten i 14 dager etter mottak. Hvis du ikke henter ut pakken innen den returneres til oss, faktureres du for for frakt begge veier og handling. Per i dag er dette beløpet satt til kroner 400,-.

Levering
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte og til det sted som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid som normalt er 3-10 arbeidsdager og senest 30 dager etter bestillingen er mottatt. Om selger IKKE kan levere innen avtalt tid, skal kjøper uten opphold informeres om årsaken til forsinkelsen og ny leveringstid. Kjøper har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kunne kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra selger. Dersom kjøperen ikke godtar ny leveringstid, ved forsinket leveranse, tilbakebetales kjøpet innen 30 dager.
Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.
Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11. 5 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. 6 Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2. 7 Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Kunden er selv ansvarlig for å dekke returkostnadene.
Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.
Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer, lydbøker) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

Selger gjør oppmerksom på at kjøper ikke kan angre på kjøp hvor det er en eller annen form for personlig tilpasning involvert. Kjøper kan heller ikke angre eller bytte kroppsnære plagg som boksere, truser og badetøy.

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.
Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).
Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.
• Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.
• Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

• Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.
Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

Kjøperens rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering 
Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.
Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag
Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

• Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

• Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

• Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

• Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

• Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.1

Gebyr ved uavhentede varer: Dersom kjøperen unnlater å hente bestilte varer, belaster selger kjøper et gebyr på kr 500. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter bestemmelsene over.

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Nødvendige opplysninger er: Fullt navn, adresse, postnummer, sted, telefonnummer og e-postadresse.

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.
Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. 10 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2. 12 Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. 

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.
Dersom kjøper har spørsmål om personopplysninger knyttet til seg, eller ønsker å gjøre bruk av sine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, tar kjøper kontakt med selger og på epost eller telefon.

Cookies
Vår Internettbutikk inneholder såkalte cookies. I følge loven om elektronisk kommunikasjon, som trådde i kraft den 25. juli 2003, skal alle som besøker et websted med cookies få informasjon om det.
Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se sidene med eller uten bilder.
Les mer om informasjonskapsler i egen fane på denne siden.

Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Selger vil følge vedtak Forbrukertvistutvalget fatter.
13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

(Link til Angrerettskjema sqoop.no – PDF)

Slik returnerer/reklamerer du på en vare
Ønsker du å returnere en vare så send oss beskjed på SMS eller epost eller logge deg inn i på din side, velg varen du ønsker å returnere og legg inn årsak, for eksempel reklamasjon, bytte eller heving av kjøp.  Du skal da innen to virkedager få tilbakemelding fra oss på om vi godkjenner returen sammen med et returnummer du merker pakken med. Varer som blir sendt i oppkrav til oss, vil ikke bli hentet. Du må selv koste retur av varen til oss hvis ikke annet er avtalt da du bestilte varen, og du velger selv hvordan du sender. Vi anbefaler gjerne postpakke med sporing  og erstatningsansvar for Posten om pakken blir borte eller skadet underveis.

Dine rettigheter hvis du ønsker å returnere en vare
I henhold til angrerettloven av 21.des. Nr.105 2000, har du rett til å heve kjøpet uten å oppgi noen grunn, innen 14 dager etter kjøpet. Dette forutsetter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht angrerettloven, og varen og angrerettskjema er mottatt (dette blir automatisk generert og sendt ut på e-post). Dersom selgeren ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrefristskjemaet senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder.

 Du må gi melding til oss dersom angreretten benyttes. Dersom du vil benytte deg av angreretten, må varen være ubrukt og i original stand og emballasje. 

Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ingen formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Vi anbefaler bruk av returfunksjonen i kundesenteret.

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter vi å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet deg. Returkostnader må imidlertid du bære, med mindre vi har misligholdt avtalen eller  i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, om den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

Dine rettigheter hvis du mener produktet har feil eller mangler (reklamasjon)?
Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du  innen rimelig tid etter du oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi oss melding om reklamasjonen. Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere en to måneder fra det tidspunkt da du overtok tingen. Dersom tingen, eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, taper du retten til å gjøre mangelen gjeldende.

En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok risikoen for tingen (normalt ved leveringstidspunktet), skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene skal skje skriftlig.

Dersom det foreligger en mangel ved varen, og du har reklamert innen fristene, har du følgende muligheter:

– Holde kjøpesummen tilbake.
– Under visse forutsettinger velge mellom retting og omlevering.
– Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig.
– Kreve erstatningsvare.

 

Du finner dine betalingsalternativer når du kommer til utsjekk og betaling i kassen. Ingen kortopplysninger blir lagret på vår nettside eller server.

 

Du kan betale med

 

Kredittkort
Du bruker enkelt og raskt ditt Visa, Mastercard eller American Express i kassen. Fyll inn kortnummer, utløpsdato, utløpsår og kontrollsifre (CSV). Betalingen skjer med det samme og du får bekreftelse på epost om at ordre og betaling er mottatt og bestillingen din behandles.

PayPal
Du må ha konto hos PayPal og betalingen går via den. Ha ditt PayPal brukernavn og passord  klart når du betaler i kassen. Det går smidig og raskt og vi får beskjed med det samme betalingen din går gjennom.

VIPPS by DnB
Du kan betale til vårt VIPPS-nummer 16094 som er et av betalingsalternativene når du kommer til kassen. Bruk ordre-/bestillingsnummeret du får på epost som betalingsreferanse. Du får bekreftelse på epost når betalingen er mottatt hos oss og varene dine er klare for levering.

Direkte bankoverføring
Betal til vår konto 1503 62 27289 med vanlig bankoverføring. Bruk ordre-/bestillingsnummeret du får på epost som betalingsreferanse. Du får bekreftelse på epost når betalingen er mottatt og varene dine er klare for levering. Det tar normalt 1 eller 2 virkedager.

 

Vi sender varene til deg normalt som sporbar postpakke til ditt nærmeste postkontor, Post i butikk eller direkte til postkassen din.

Du får bekreftelse når varene dine er klare til sending fra Sqoop – og du får beskjed fra Posten på SMS og epost når varene nærmer seg din adresse og er klare for henting. da har du også muligheten til å bestille levering hjem på kveldstid.  I kassen kan du velge mellom postpakke, hente selv (gratis) eller fri frakt hvis produktkjøpet overstiger minimumsgrensen for fri frakt.

 

Vi er opptatt av at du har tillit til oss. Vi ønsker å beskytte ditt personvern. Informasjonen som følger forklarer hvordan vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere. Vi videresender eller selger ikke personopplysninger til tredjepart.

Informasjonskapsler

EU har innført nye regler for håndtering av informasjonskapsler, ”cookies” og personvern som har ført til endringer i Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven). Alle nettsteder som bruker informasjonskapsler må orientere brukeren om dette når brukeren kommer inn på siden. Ved å bruke våre nettsider  samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.

«Cookies» – eller «informasjonskapsler» – er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne, og den gjør at vi kan holde styr på hva du har sett av reklame samt gi oss statistikk som gjør nettsidene våre bedre. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt .

Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som f.eks. IP-adresser, hvilken type nettleser man bruker på våre sider, bredbåndsleverandører (ISP), operativsystemer, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon.

Informasjonen vi samler inn bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre nettsidene våre bedre for deg som besøker oss på nett. Informasjonen vil kun benyttes internt og vil ikke videreføres til noen 3. part og/eller personer utenfor Sqoop.no Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig basert på cookies. Har du flere spørsmål rundt cookies, kontakt oss.

Vi bruker følgende informasjonskapsler

Google Analytics: Samler informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet, hvilket nettsted brukeren klikker seg inn fra, antall ganger brukeren har besøkt nettstedet og hvor lenge brukeren surfer på nettstedet. Denne informasjonen inneholder ikke brukerspesifikke detaljer, og summen av informasjon brukes til nettstatistikk.

Avvise eller slette denne informasjonskapselen: http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

Dobbeltklikk: Denne informasjonskapselen brukes til å måle hvor effektive de nettbaserte markedsføringskampanjene på Google er. Denne tjenesten samler informasjon om brukerens besøk på nettstedet vårt.

Avvise eller slette denne informasjonskapselen: http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx

Facebook: Informasjonskapsler fra Facebook lar deg logge inn og kommentere innlegg via din Facebook-profil. Du kan også like vår Facebookside og se hvem av dine Facebookvenner som liker oss på Facebook. Når vi annonserer på Facebook kan sidene annonsen fører til inneholde en informasjonskapsel eller en pikseltagg slik at vi kan måle effekten av annonsen.

Mer informasjon om Facebooks retningslinjer for informasjonskapsler: https://www.facebook.com/help/cookies

YouTube: Vi integrerer videoer eller koblinger til videoer fra YouTube på nettstedet vårt. Dette gjør at når du besøker en side med innhold som er hentet fra eller koblet til YouTube, overføres kanskje informasjonskapsler fra disse nettstedene også.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese retningslinjene for personvern på tredjeparts nettsted: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

WordPress: WordPress bruker informasjonskapsler for å holde styr på administrasjonen av sidene og bruker også en informasjonskapsel for å vurdere om du har sett og godtatt våre vilkår for personvern, slik at du slipper å få melding om det ved hvert besøk på siden.

FormCookie: Når du fyller ut et skjema for å sende oss informasjon, legges det igjen en FormCookie på datamaskinen din. Slike skjema brukes på sider der du kan fylle ut et kontaktskjema. Denne informasjonskapselen settes på din datamaskin for at vi skal kunne styre om du kan sende meldingen en eller flere ganger. Den fjernes ikke når du lukker nettleseren. Dersom du ønsker å fjerne den, må du gjøre dette i nettleserens innstillinger.

Hindre bruk av informasjonskapsler

1. Du kan slette informasjonskapsler fra din harddisk når som helst, men dette gjør at dine personlige innstillinger forsvinner.

2. Du kan også endre innstillingene i din nettleser slik at den ikke tillater at informasjonskapsler lagres på din harddisk. Dette gir imidlertid dårligere funksjonalitet på visse nettsider, kan forhindre tilgang til sider som krever innlogging og gjøre at deler av innhold og enkelte funksjoner ikke blir tilgjengelige.

3. Du kan laste ned en blank informasjonskapsel («opt-out cookie»), slik at informasjonskapsler fra Google Analytics ikke lagres. Klikk på denne lenken for å få instruksjoner om hvordan du går frem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

4. For å unngå at såkalte anonyme identifikatorer blir lagret, må du deaktivere javascript i nettleseren din.

Om du sletter dine informasjonskapsler forsvinner også den blanke informasjonskapsler og du må laste den ned på nytt. Mer informasjon om hvordan du kan unngå informasjonskapsler kan du lese på http://www.allaboutcookies.org.

Webanalyse

Vi samler annonyme/avidentifiserte opplysninger om besøkende. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Søk

Vi  lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter ved interne søk på sqoop.no. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om bsøkende

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere navn og e-postadresse. Disse opplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet.

Behandling av personopplysninger

 

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Du som er registrert i vårt system har rett på innsyn i egne opplysninger. Du har har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger vi ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.